Syrië/VN: Algemene Vergadering VN moet zorgen dat hulpgoederen bij burgers in nood geraken

Syrië/VN: Algemene Vergadering VN moet zorgen dat hulpgoederen bij burgers in nood geraken

Actueel

Op 21 juli bespreekt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het Russische veto tegen een resolutie over Syrische noodhulp in de Veiligheidsraad. De resolutie moest de VN in staat stellen om de levering van hulpgoederen aan Noordwest-Syrië gedurende een jaar voort te zetten.

“De VN-lidstaten mogen niet toestaan dat levensbelangrijke humanitaire kwesties op cynische wijze worden uitgebuit als politiek drukkingsmiddel in de VN-Veiligheidsraad. Deze bijeenkomst moet het begin zijn van de verantwoordelijkheid die de Algemene Vergadering van de VN op zich neemt om degenen die het meest behoefte hebben aan humanitaire hulp te beschermen, zonder compromissen. De Algemene Vergadering moet zich ondubbelzinnig uitspreken: het internationaal recht is duidelijk; de toestemming van de Veiligheidsraad zou niet nodig moeten zijn om humanitaire hulp te verlenen aan hen die in nood verkeren”, zei Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International.

De Syrische regering en het Russische vetorecht mogen niet in de weg staan van humanitaire hulpverlening aan miljoenen burgers in wanhopige nood in Noordwest-Syrië. Dit zou neerkomen op het schenden van hun recht op leven, op een adequate levensstandaard met inbegrip van huisvesting, water en sanitaire voorzieningen, en op gezondheid.

“De Algemene Vergadering van de VN en andere actoren kunnen niet achterover leunen en gewoon wachten tot miljoenen het risico lopen de toegang tot humanitaire hulp te verliezen, en ze kunnen er ook niet op vertrouwen dat de Russische regering niet opnieuw misbruik zal maken van haar vetorecht om deze essentiële doorgang in januari definitief te sluiten wanneer het mandaat afloopt. Zij moeten alles doen wat in hun macht ligt om te garanderen dat levensreddende hulp terechtkomt bij Syriërs in extreme nood”, aldus Agnès Callamard.

Achtergrond

Op 8 juli sprak Rusland zijn veto uit over een resolutie van de VN-Veiligheidsraad die de VN zou hebben toegestaan gedurende een jaar over de grenzen heen hulp te verlenen aan Syrië zonder toestemming van de Syrische regering.

Op 12 juli, na het verstrijken van het grensoverschrijdende mandaat, gaven de andere leden van de Veiligheidsraad toe aan de Russische eisen en stemden in met een resolutie waarbij de grensovergang van Bab al-Hawa nog slechts zes maanden zou worden opengesteld.

Overeenkomstig Resolutie 76/262 heeft de voorzitter van de Algemene Vergadering donderdag een plenaire vergadering bijeengeroepen om de zaak waarvoor het veto was uitgesproken met alle leden van de VN te bespreken.

Volgens het internationaal humanitair recht mag een partij bij een conflict niet op willekeurige wijze een aanbod van onpartijdige en humanitaire hulpoperaties weigeren. Dit geldt ook voor grensoverschrijdende humanitaire bijstand. In feite zouden staten en partijen bij een conflict de verlening van humanitaire bijstand aan burgers in nood moeten vergemakkelijken. Het uithongeren van burgers als een vorm van oorlogsvoering, onder meer door het belemmeren van de toegang tot hulpgoederen, is een oorlogsmisdaad.

Volgens richtlijnen van experten – opgesteld in opdracht van het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) - kunnen internationale organisaties in uitzonderlijke situaties tijdelijke humanitaire hulpoperaties uitvoeren om levensreddende voorraden naar een volk in extreme nood te brengen zonder de toestemming van de partijen bij een conflict. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer een staat willekeurig levensreddende hulp voor een deel van zijn burgerbevolking blokkeert. Dergelijke maatregelen zijn toegestaan wanneer er geen alternatieven bestaan en wanneer het nemen ervan geen ernstige inbreuk zou maken op de territoriale integriteit van de staat die geen toestemming verleent.