In deze privacyverklaring lees je hoe Amnesty International Vlaanderen, met maatschappelijke zetel in 1050 Elsene, Goffartstraat 32, als verwerkings-verantwoordelijke met persoonsgegevens omgaat. Dit doen we overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

Van wie verzamelen wij gegevens?

We verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van mensen die hun gegevens aan ons bezorgd hebben.

Van onze medewerkers verzamelen en verwerken wij meer persoonsgegevens dan van supporters omdat we deze nodig hebben bij de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst of in de context van een goed personeelsbeheer.

Naast persoonsgegevens van de mensen die deel uitmaken van onze beweging (supporters, leden, schenkers, activisten, …) en van onze medewerkers, houdt Amnesty International Vlaanderen nog andere data bij, onder meer van leveranciers, medewerkers van andere Amnesty-secties, sollicitanten … Die data maken inherent deel uit van en zijn noodzakelijk voor de werking van Amnesty International Vlaanderen.

Wij verwerken geen persoonsgegevens van -16-jarigen.

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

Als Amnesty International Vlaanderen verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens die wij nodig achten voor de realisatie van onze missie en visie en voor de goede werking van onze organisatie. Daarbij staan de volgende doelstellingen centraal :

We verzamelen en verwerken je gegevens :

 • om op een gepaste wijze met jou te kunnen communiceren
 • om jou en al onze andere supporters te sensibiliseren en informatie te geven over onze acties , activiteiten en diensten (via nieuwsbrieven, thematische berichten …)
 • om je toe te laten om deel te nemen aan onze activiteiten
 • om je toe te laten om petities te ondertekenen
 • om je toe te laten te schenken
 • om direct marketing-boodschappen met jou te kunnen delen

Welke gegevens verzamelen wij?

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou vragen, opslaan, verzamelen en/of verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum
 • als je ons steunt via een gift, bewaren en verwerken wij ook je financiële gegevens die hiervoor nodig zijn (bankrekeningnummer, informatie over de betaalwijze, eventuele mandaatreferenties, historiek van je giften … ). Deze informatie wordt gebruikt voor je fiscaal attest indien je zo’n attest wenst
 • andere gegevens in het kader van een deelname aan één van onze activiteiten of in het kader van een contactmoment. Bijvoorbeeld de registratie van je lidmaatschap, je deelname aan een activiteit, je respons op onze elektronische berichtgeving, je deelname aan een petitie …
 • Je communicatievoorkeuren

Op welke gronden verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens?

Amnesty International is een wereldwijde, onafhankelijke en onpartijdige beweging van meer dan 7 miljoen mensen die opkomen voor een wereld waarin alle mensenrechten worden nageleefd. Het DNA van Amnesty International is een bottom-up organisatie: mensen die zich verenigen om actie te ondernemen voor mensenrechten en zo een grote maatschappelijke verandering willen realiseren.

Gegevensverzameling en -verwerking door Amnesty International draagt bij tot die maatschappelijke verandering en de realisatie van onze missie en visie. Het laat toe om verbindingen te creëren en relaties te onderhouden met en tussen de vele duizenden individuele burgers die zich inzetten voor Amnesty. Zonder in contact te komen met al deze supporters kan Amnesty International Vlaanderen zijn rol als verdediger van mensenrechten niet opnemen.

Voor Amnesty International Vlaanderen is de verwerking van persoonsgegevens nodig voor de behartiging van zijn belangen. Om die redenen en na een zorgvuldige beoordeling van de impact op gegevensbescherming is het volgens Amnesty International Vlaanderen gerechtvaardigd dat wij persoonsgegevens, uiteraard op een veilige manier en beperkt tot het strikt noodzakelijke, bijhouden en verwerken.

Naast het verwerken van persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen kan de verwerking van persoonsgegevens door Amnesty International Vlaanderen ook rechtmatig zijn:

 • door wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld het bijhouden van informatie voor fiscale attesten)
 • door uitdrukkelijke toestemming. Dit is het geval wanneer je petities ondertekent
 • in het kader van de uitvoering van overeenkomsten (bijvoorbeeld met een sociaal secretariaat in het kader van de loonadministratie voor de medewerkers)

Hoe verwerken en beveiligen wij persoonsgegevens en hoe wordt dit gecontroleerd?

Amnesty International geeft jouw persoonsgegevens in principe nooit door. Er zijn drie situaties waarin dat wel kan of moet:

 • als het wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvoorbeeld voor het afleveren van een fiscaal attest)
 • als het gebeurt voor de samenwerking met dienstverleners, maar enkel en alleen met het oog op de realisatie van de eigen doelstellingen van Amnesty International Vlaanderen. In termen van databescherming treden deze dienstverleners enkel op als ‘verwerker’ en nooit als ‘verantwoordelijke”

Zo maken wij gebruik van een derde partij of dienstverlener voor:

 • het ondersteunen van de internetomgeving
 • het verzorgen van de ICT-infrastructuur en de ondersteuning van ICT- en telecom diensten
 • het verzorgen en verspreiden van elektronische communicatie
 • het verzorgen van postmailings
 • de opslag van onze data
 • als het nodig is om het doel te bereiken waarvoor de gegevens werden verstrekt (bijvoorbeeld in het kader van de ondertekening van petities kunnen we je voornaam, naam, postcode en land doorgeven om samen druk te zetten op overheden, overheidsinstellingen, bedrijven …)

Amnesty International Vlaanderen streeft ernaar om de persoonsgegevens zo veilig mogelijk te behandelen en te verwerken via passende beveiligingssystemen, technologieën, procedures en organisatorische maatregelen. Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en houden rekening met wettelijke vereisten.

Cookies

Amnesty International Vlaanderen gebruikt cookies en soortgelijke technieken om haar website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites door analyse van je bezoekersgedrag. Zo worden door middel van cookies jouw instellingen bewaard en kan de inhoud beter op jouw voorkeuren worden afgestemd. Lees meer over cookies in ons cookie-beleid.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om op elk moment je persoonsgegevens op te vragen, correcties te laten aanbrengen, gegevens te laten verwijderen en verwerking van gegevens te beperken. Dit doe je door onze dienst supportersservice te contacteren via [email protected] of 02 669 37 37.

Heb je andere vragen over de verwerking van je persoonsgegevens of heb je een klacht? Dan kan je eveneens terecht bij [email protected] . Amnesty International Vlaanderen engageert zich om met zorg je vragen en klachten te beantwoorden.

Je hebt ook het recht om klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan dit doen per post op het volgende adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Of via de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Juridische info

Disclaimer

Amnesty International besteedt veel zorg aan de inhoud van haar website. Hoewel al het mogelijke gedaan is om de correctheid van de gegevens te waarborgen, kunnen noch Amnesty International, noch de auteurs aansprakelijk gesteld worden voor eventuele nadelige gevolgen bij het gebruik van de gegevens.

Amnesty International is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van de andere websites die met deze website gelinkt zijn. Amnesty International kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in webadressen of domeinnamen op deze site.

Copyright

© Amnesty International Vlaanderen vzw
Goffartstraat 32 - 1050 Brussel

Ingang en onthaal:
Waversesteenweg 169 - 1050 Brussel
T: 0032 2 669 37 37

Ondernemingsnummer: 0418.308.243
E: [email protected]
W: www.amnesty-international.be

Met vragen en opmerkingen over deze website kan u terecht bij onze webmaster via [email protected]

De auteursrechten voor materiaal op deze website zijn eigendom van Amnesty International. Je mag dit materiaal lezen en downloaden. Je mag deze informatie niet wijzigen, herpubliceren of verkopen zonder de toestemming van Amnesty International. Alle foto's zijn copyright Amnesty International, tenzij anders vermeld. Indien je gebruik maakt van de informatie op deze pagina's, overweeg dan een gift aan Amnesty International. Zo kunnen wij onze strijd tegen mensenrechtenschendingen verderzetten.