Amnesty International is onafhankelijk en onpartijdig. Enkel op die manier kunnen we mensenrechtenschendingen aan het licht brengen en opkomen voor mensenrechten wereldwijd.

We zijn niet afhankelijk van welke regering, ideologie, financieel belang of religie dan ook. Daardoor kunnen we steeds reageren wanneer autoriteiten of machthebbers mensenrechtenschendingen begaan.

We nemen nooit geld aan van overheden voor onderzoek en campagnes. Hierdoor zijn we enkel afhankelijk van onze individuele donateurs. Dus van mensen zoals jij.

Veelgestelde vragen over Fondsenwerving

Amnesty Internationals inkomsten komen hoofdzakelijk uit giften van haar leden en schenkers. Zij is hen daarvoor erg dankbaar, want alleen zo kan Amnesty International haar onafhankelijkheid vrijwaren.

Om te voorkomen dat we werkelijk of schijnbaar afhankelijk worden van welke groepering dan ook, werft Amnesty International fondsen volgens een aantal interne richtlijnen. Zo accepteren we geen giften of subsidies van federale overheden. We accepteren wel een subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor mensenrechteneducatie (bijvoorbeeld het geven van lezingen en interne training, campagnepakketten enz.).

Voor onderzoeks- en campagnewerk aanvaarden we nooit overheidssubsidies. Op deze manier blijft Amnesty International onpartijdig ten aanzien van alle regeringen, politieke ideologieën, economische belangen en religies.

Lees meer over hoe Amnesty aan haar inkomsten komt

Amnesty International onderzoekt onrecht en maakt het zichtbaar aan de wereld. Dit doen we via rapporten, media-aandacht, lobby, acties en campagnes. Zo worden regeringen en bedrijven onder druk gezet om de schendingen te stoppen, slachtoffers vrij te laten of hun beleid te veranderen. Ook steunt Amnesty lokale organisaties en activisten die opkomen voor mensenrechten in hun land.

Lees meer over wat er met je geld gebeurt

Amnesty International Vlaanderen hanteert sinds vele jaren verschillende interne en externe controlemaatregelen om haar inkomsten en uitgaven correct te beheren:

  • De Kascommissie verzorgt een interne audit op de jaarrekening en begrotingsopmaak. Deze commissie bestaat uit drie door de Algemene Vergadering rechtstreeks verkozen leden en opereert volstrekt onafhankelijk van het bestuur en het secretariaat.
  • Jaarlijks licht een extern revisor de jaarrekening en de begroting van Amnesty International Vlaanderen door. Amnesty rapporteert deze doorlichting aan haar Algemene Vergadering en plaatst ze daarna op haar website. Elk jaar wordt de jaarrekening neergelegd bij de Nationale Bank.
  • Wat betreft het betalingsverkeer zijn er binnen Amnesty duidelijke afspraken gemaakt over de handtekeningbevoegdheid van het personeel.
  • Elke trimester gaat de penningmeester, samen met de financiële verantwoordelijke van het secretariaat, na in hoeverre de uitgavenbegroting is gerespecteerd en de inkomstenbegroting wordt gehaald. Door een intern uitgewerkte 'alarmbelprocedure' wordt de financiële bescherming van de organisatie verzekerd.
  • Amnesty International Vlaanderen is een door de overheid erkende ngo. Op basis van controles door de Federale Overheidsdienst Financiën, ontvangt Amnesty International Vlaanderen het recht om fiscale attesten uit te keren.

Voor giften vanaf 40 euro per jaar geniet je een belastingvoordeel van 45%. Je ontvangt van ons een fiscaal attest in de maand maart van het jaar na de giften. Dat attest wordt toegekend aan de titularis van de rekening van waaruit de gift werd overgemaakt.

Je kan Amnesty International op verschillende manieren steunen. We zijn dankbaar voor elke gift.

Lees hier meer over de verschillende manieren om te steunen