Bestuursorgaan

Bestuursorgaan

HET BESTUUR VAN AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN

Onze mensenrechtenbeweging, een vzw, wordt bestuurd door een bestuursorgaan dat meestal het bestuur wordt genoemd. Volgens de statuten moet dit bestuur bestaan uit minstens drie en hoogstens tien personen. Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering benoemen de Amnesty-leden de bestuurders voor een periode van drie jaar. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de leiding en de besluitvorming binnen de vzw. De bestuurders zorgen ervoor dat het strategische beleid van de organisatie wordt uitgevoerd en nemen belangrijke beslissingen. 

Deze bestuurders verrichten hun taken op vrijwillige basis; behalve voor de gemaakte kosten ontvangen ze geen vergoeding. 

Het bestuur komt regelmatig bijeen om informatie en meningen uit te wisselen, waarna er beslissingen worden genomen die in het belang zijn van Amnesty International Vlaanderen. Het bestuur streeft naar transparant en verantwoordelijk handelen, waarbij de belangen van de vzw en haar doelstellingen vooropstaan. Dit gebeurt in overeenstemming met de statuten, het intern reglement, de waarden van Amnesty International en de wettelijke vereisten. 
 

Het bestuur

Maak kennis met de bestuursleden voor het jaar 2023-2024:

Kethleen Coen

Voorzitster Kathleen Coen

Kathleen is advocate in Brugge, al jaren actief. Sinds 2018 bestuurder en voorzitster vanaf 2023. Ze benadrukt het belang van mensenrechten in een tijd van wereldwijde schendingen. Het bestuur evalueerde recentelijk de eigen werking en focust nu meer op de gedragen meerjarenstrategie. Kathleen kiest voor een bottom-up aanpak waar leden participeren en waardeert interactie met alle secties, ook de Franstalige Belgische sectie en internationaal.

Jonas Verhaeven

JONAS VERHAEVEN (PLAATSVERVANGEND VOORZITTER)

Jonas leerde Amnesty International kennen tijdens zijn studies Internationale Politiek als lid van de Amnesty-studentenkern van Gent. Sinds 2021 maakt hij deel uit van het bestuur. Professioneel heeft Jonas meer dan 10 jaar ervaring in verschillende managementfuncties binnen de Retail sector. Met deze ervaringen hoopt hij de organisatie te versterken op gebied van strategie, processen en capaciteitsopbouw.

Dana Verbeek

DANA VERBEEK (PENNINGMEESTER)    

Dana is moeder van drie en studeerde Toegepaste Economie (Bedrijfskunde). Ze begon bij Deloitte in ‘09 en richtte zich op financiële audits van Belgische beleggingsfondsen. Later bij RSM InterAudit auditeerde ze kmo's en vzw's. Ze bouwde 10 jaar ervaring op in het beoordelen van financiële rapportages en interne processen en werkt nu als Finance Director in de verzekeringssector. Door zich in te zetten voor het bestuur van Amnesty Vlaanderen, hoopt ze ongelijkheid en onrecht aan te pakken.

Ward van Os

WARD VAN OS (SECRETARIS) 

Ward uit Borgerhout studeerde Sociaal-Cultureel Werk. Op zijn 16e schreef hij zijn eerste brief voor Amnesty. Hij hielp bij de opzet van de eerste Schrijf-ze-VRIJdag en startte een jongerengroep in Wommelgem. Zijn engagement groeide, van beleidsvrijwilliger tot secretariaatsvrijwilliger naar betaalde rollen in onder meer jongerenwerk activisme en fondsenwerving. Ward werkt als kantoorverantwoordelijke voor Sensoa.

Aline Willen

ALINE WILLEN (BESTUURDER)    

Aline is HR-manager met ruime bestuurlijke ervaring. Binnen Amnesty is ze meer dan 10 jaar actief, eerst in Brugge en Gent, later bij het Steunpunt Internationaal Beleid. Ze vertegenwoordigde Amnesty al meermaals op de Global Assembly; het hoogste beslissingsorgaan van de beweging. Ze gelooft in de maatschappelijke kracht van burgers en benadrukt het groeiende belang van Amnesty in Vlaanderen. Aline brengt haar kennis, bestuurlijke ervaring en betrokkenheid naar het Bestuursorgaan.

Jonas Uytterhaegen

JONAS UYTTERHAEGEN (BESTUURDER)    

Jonas werkt als financieel audit manager bij RSM Belgium. In het voorjaar van 2023 legde hij de eed af als bedrijfsrevisor. Van 2020 tot 2023 was hij lid van de Kascommissie van Amnesty International Vlaanderen. 

Zijn sterk rechtvaardigheidsgevoel met betrekking tot mensenrechten motiveerde hem om lid te worden van Amnesty. Nu wenst hij nauwer betrokken te raken bij het financieel beleid van Amnesty en als lid van het bestuur bij te dragen aan de opbouw van een eerlijke toekomst voor iedereen. 

Lora Hasenbroekx

LORA HASENBROEKX (BESTUURDER)   

Lora werkt als adjunct van de directeur bij Dienst Vreemdelingenzaken. Tijdens haar studie politieke wetenschappen werkte ze in Bolivia aan artistieke projecten met jongeren in België en Bolivia. Ze nam ook deel aan acties van Amnistía Internacional México. Terug in België werd ze lid van het Colombia-vrijwilligersteam en startte ze haar master Europese studies. Lora wil zich graag meer engageren in de Amnesty-beweging en een bestuurdersfunctie is ideaal om aan die rechtvaardige wereld te bouwen.

Thomas van Poecke

THOMAS VAN POECKE (BESTUURDER)    

Thomas is doctoraatsonderzoeker bij het Instituut voor Internationaal Recht aan de KU Leuven. Sinds 2018 is hij lid van het Steunpunt Internationaal Beleid van Amnesty. Als student was hij coördinator van de Leuvense studentengroep. Thomas kan niet tegen onrecht en wil de stem van Amnesty voor slachtoffers van onrecht versterken, vooral op het gebied van humanitair recht, mensenrechten en internationaal strafrecht. Graag zet hij zijn kennis over deze onderwerpen in voor de strategie, beleidsnota's en standpunten van Amnesty.

Valerie Goffin

VALERIE GOFFIN (BESTUURDER)  

Valerie studeerde rechten, evenals internationale betrekkingen en (non)profitmanagement aan de Antwerp Management School. Ze volgde een fondsenwervingsopleiding aan HoGent en ontwikkelde een legatenwervingsstrategie voor Amnesty Vlaanderen. Haar loopbaan omvat advocatuur, audit bij de Federale Ombudsman, en manager van het team legatenwerving bij Unicef België, altijd gericht op de rechten van vluchtelingen, gedetineerden en kinderen. Valerie ondersteunt volledig Amnesty's visie en missie en wil haar ervaring, expertise en netwerk inzetten om de doelen van Amnesty Vlaanderen te realiseren. 


 


Heb je interesse om als bestuurder mee te werken aan de uitvoering van de koers die Amnesty International Vlaanderen de komende jaren gaat varen? Ben je benieuwd?  Kijk dan even achter de schermen van het bestuurdersweekend 2022

Meer info ontvang je door een mailtje te sturen naar [email protected] 


     

Een overzicht van alle medewerkers, vrijwillig en betaald, op het secretariaat van Amnesty International in Brussel, in alfabetische volgorde.
Vacatures - Amnesty International Vlaanderen
Maak van mensenrechten verdedigen je beroep. Amnesty International zoekt naar nieuwe medewerkers in Vlaanderen. Spontaan solliciteren? Stuur je motivatiebrief en curriculum vitae naar [email protected] .
hier niet op duwen