Nalatenschap

Nalatenschap

Je denkt liever niet aan de dag waarop je er niet meer bent. Toch is het zinvol om dat wel te doen. Jouw laatste wil kan kracht, hoop en bescherming bieden aan mensen wiens mensenrechten worden geschonden. Jouw keuze kan levens redden. Steun ons mensenrechtenwerk, ook na je leven, en laat je engagement voor de mensenrechten voortbestaan.

AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN OPNEMEN IN JE TESTAMENT

Door Amnesty International Vlaanderen op te nemen in je testament, zorg je ervoor dat Amnesty als onpartijdige en financieel onafhankelijke organisatie grondig en gedegen onderzoek kan blijven doen naar mensenrechtenschendingen en samen met miljoenen supporters in actie kan blijven komen voor mensen in nood, overal ter wereld.

Om Amnesty International Vlaanderen op te nemen in je testament hoef je niet over een groot vermogen te beschikken. Je kan ook kleine bedragen of bepaalde goederen nalaten. Vergeet niet dat ook je eigen woning vaak een belangrijk deel van je vermogen vormt.

GRATIS GIDS ‘GOED GEVEN’

Om je wegwijs te maken in de wetgeving rond testamenten en schenkingen aan een goed doel, heeft testament.be de gids ‘Goed Geven’ uitgebracht. Je kan deze praktische gids gratis bij ons opvragen door een e-mail te sturen naar: legaten@amnesty-international.be.

Hoe een testament opmaken?

1. Het eigenhandig geschreven testament is een testament dat je zelf opstelt. Het moet gedagtekend en ondertekend worden. Je kan het in bewaring geven aan een notaris.
2. Het notarieel testament is een testament waarbij je aan de notaris jouw testament dicteert in het bijzijn van twee getuigen. De notaris geeft advies en bewaart je testament.
3.Het international testament is nuttig voor personen die in België verblijven maar voor wie het testament gedeeltelijk in het buitenland zal moeten worden uitgevoerd.

Belangrijk is dat je op elk ogenblik je testament nog kan wijzigen of herroepen.

Vragen bij het opmaken van een testament? Neem contact met ons op via e-mail naar legaten@amnesty-international.be.

GEWOON LEGAAT, DUOLEGAAT EN FISCAAL VOORDEEL


In de planning van de Vlaamse regering Jambon I, zoals voorgesteld op 8 oktober 2019, is er sprake van wijzigingen in de wetgeving op duolegaten. Het is op dit ogenblik onduidelijk wat deze wijzigingen juist inhouden. Om die reden willen wij er op wijzen dat de onderstaande bespreking van duolegaten mogelijks in de toekomst niet meer geldig zal zijn. Wij begrijpen dat deze onzekerheid vragen doet rijzen bij potentiële schenkers. Wij volgen deze materie evenwel op de voet en zullen u verder informeren van zodra meer duidelijkheid bestaat over de toekomst van de duolegaten.


In je testament kan je verschillende soorten legaten opnemen:

Een algemeen legaat waarbij je je gehele nalatenschap geeft aan één of meer begunstigden.

Een legaat ten algemene titel waarbij je een bepaald percentage van je goederen of al jouw onroerende goederen of roerende goederen geeft.

Een bijzonder legaat waarbij je een bedrag, een bepaald goed of een bepaald soort goederen (bv meubelen, wagen) geeft.

Als je reservataire erfgenamen hebt, zijnde een echtgenoot of kinderen, kan je slechts over een wettelijk bepaald deel van je vermogen vrij beschikken. Heb je geen reservataire erfgenamen, dan kan je volledig vrij beschikken over jouw ganse nalatenschap en deze naar wens, geheel of gedeeltelijk, nalaten aan Amnesty International Vlaanderen.

Het is alleszins een mooie gedachte dat jouw centen zinvol besteed zullen worden.

Een duolegaat is zeer interessant door het verschil van erfbelasting die een privépersoon betaalt in het Vlaams Gewest (tot 27% door de kinderen en de langstlevende partner, tot 55% voor alle anderen) en een vzw als Amnesty International Vlaanderen zijnde 8,5 procent. Dankzij dit lagere tarief blijft er een groter bedrag over om te verdelen. De andere gewesten hanteren hun eigen tarieven.

Voor een duolegaat zijn de volgende voorwaarden vereist: een testament opgesteld met een legaat ten voordele van één of meerdere erfgenamen en met een tweede legaat ten voordele van Amnesty International Vlaanderen op last van deze laatste om alle erfbelasting op de legaten te dragen. De erfgenaam krijgt hierbij een netto-erfenis. De erfbelasting wordt betaald door het goede doel.

Een legaat aan Amnesty International Vlaanderen kan bijgevolg met een duolegaat voordeliger uitvallen met betrekking tot de totaliteit van de erfbelasting, zonder daarbij de eigen familie te benadelen.

CIJFERVOORBEELD 

Gewoon legaat

Bij een testament laat je 250 000 euro na aan een nichtje. Na betaling van de erfbelasting of 123 000 euro (25% op de eerste schijf van 35 000 euro, 45% op de schijf van 35 000 euro tot 75 000 euro en 55% op de schijf van 75 000 euro en meer), ontvangt zij netto 127 000 euro.

  Legaat Erfbelasting Netto over
Nichtje

250 000 euro

123 000 euro 127 000 euro
Amnesty International 0 0 0

Duolegaat

Bij een testament laat je via een duolegaat  55% (ofwel 137.500 euro) na aan een nichtje en 45% (ofwel 112.500 euro) aan Amnesty International Vlaanderen. Amnesty International Vlaanderen betaalt de erfbelasting op het deel gegeven aan het nichtje (61.125 euro) en 8,5% op het deel dat ze zelf kregen (9.562,50 euro). Uiteindelijk behoudt jouw nichtje de volledige 137.500 euro en Amnesty International Vlaanderen behoudt netto 41.812,50 euro.

  Legaat Erfbelasting Netto over
Nichtje

137 500 euro

137 500 euro
Amnesty International 112 500 61 125,00 euro
  9 562,50 euro
41 812,50 euro

In dit cijfervoorbeeld kan je jouw nichtje via duolegaat een groter bedrag nalaten en tegelijk een mooi bedrag geven aan Amnesty International Vlaanderen in de strijd voor mensenrechten. Een duolegaat levert niet altijd een even groot voordeel op. Goed rekenen bij de verdeling is dus van groot belang.

Omgekeerd duolegaat

Bij het klassieke duolegaat is Amnesty International Vlaanderen verantwoordelijk voor de vereffening en verdeling van de nalatenschap. Een omgekeerd duolegaat is ook mogelijk. In het voorgaande voorbeeld zou jouw nichtje de gehele nalatenschap verkrijgen maar dient zij hierbij een bepaald bedrag uit te betalen aan Amnesty, waarbij deze verplicht blijft met dat geld niet alleen de erfbelasting op zijn deel te betalen, maar ook de erfbelasting van het nichtje. Hierbij vereffent en verdeelt jouw nichtje zelf de nalatenschap.

Omdat men evenwel niet weet bij het opmaken van zijn testament hoe groot zijn nalatenschap zal zijn, is het ook mogelijk niet een bepaald bedrag, maar een bepaalbaar bedrag voorop te stellen zijnde een bedrag dat Amnesty netto moet overhouden (bijvoorbeeld 40.000 euro na betaling van alle erfbelasting).

hier niet op duwen