Terminologie

Terminologie

Mensen laten hun land achter om uiteenlopende redenen. Afhankelijk van die reden gebruiken we een andere terminologie.

Vluchtelingen en asielzoekers

Vluchtelingen genieten de hoogste vorm van bescherming. Zij ontvluchten hun thuisland uit vrees voor hun leven, vrijheid en veiligheid. Ze worden vervolgd in eigen land omdat ze behoren tot een bepaalde groep of omdat ze een bepaalde overtuiging of religie aanhangen. De overheid in hun thuisland kan of wil hen niet beschermen en bijgevolg moeten ze zich tot een ander land wenden voor bescherming.

Personen die bescherming aanvragen in een ander land dan hun thuisland zijn asielzoekers. Ze vragen om erkend te worden als vluchteling zodat ze de nodige bescherming kunnen genieten onder internationaal recht. Artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens verleent aan iedereen het recht om asiel aan te vragen en te genieten, in geval van een gegronde vrees voor vervolging in het land van herkomst. 

De wereld telt vandaag tientallen miljoenen vluchtelingen die over de landsgrenzen heen zijn gevlucht. Van alle vluchtelingen komt een paar procent als asielzoeker naar Europa, ook naar België. Die worden lang niet allemaal toegelaten.

Daarnaast zijn er nog veel meer vluchtelingen die de landsgrens niet oversteken en die zich verplaatsen in eigen land. Deze personen genieten een mindere vorm van internationale bescherming omdat zij buiten de beschermingsregels van het internationaal recht vallen.

Migranten

Tenslotte zijn er mensen die wegtrekken uit hun thuisland om redenen van economische of politieke aard, of omwille van veiligheidsredenen. Deze mensen noemen we migranten. Zij vallen niet onder het  beschermingsregime dat geldt voor vluchtelingen onder internationaal recht. In tegenstelling tot vluchtelingen kunnen zij immers wel rekenen op bescherming door hun eigen overheid bij terugkeer naar hun thuisland.

hier niet op duwen