Roma

Roma

Roma zijn één van de oudste en grootste etnische minderheden in Europa. Ze zijn het slachtoffer van systematische discriminatie en uitsluiting.

Zowel in Oost- als in West-Europa hebben Roma het moeilijk om toegang te krijgen tot goederen en diensten. Hun rechten op huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en werk worden miskend. Miljoenen Roma wonen in kampen die niet officieel erkend zijn. Ze hebben er weinig of geen hygiënische faciliteiten. Er is niet genoeg werk. Gezondheidszorg is niet voor iedereen beschikbaar.

Amnesty International toont in haar rapporten aan dat de slechte situatie van de Roma nog verergert door problemen in het onderwijs. In een aantal Centraal- en Oost-Europese landen is er sprake van segregatie in het onderwijs. Romakinderen worden er naar het bijzonder onderwijs gestuurd, waar ze minder kansen krijgen en het leerplan al te simpel is voor hun kunnen. Of ze worden gestuurd naar scholen of klasjes waar enkel Romakinderen school lopen.

In heel Europa zijn er problemen met de huisvesting van Roma. Ze krijgen geen gelijke toegang tot adequate huisvesting. Vaak wonen ze in kampen of huizen die niet officieel erkend zijn of waar ze niet officieel aanspraak op kunnen maken (geen huurcontract of eigendom). Daardoor zullen ze makkelijk ten prooi vallen aan gedwongen uithuiszettingen en andere mensenrechtenschendingen.

In West-Europa zien we problemen zoals moeilijkheden om de juiste papieren te krijgen voor openbare dienstverlening, onvoldoende woonwagenparken voor nomadische Roma en wijd verbreide vooroordelen. Ook het feit dat de traditionele ambachten van de Roma niet meer in trek zijn, heeft ervoor gezorgd dat ze terecht komen in een vicieuze cirkel van armoede en uitsluiting.

Roma zijn weinig vertegenwoordigd in de politiek en het bestuur doorheen heel Europa. Ze hebben het vaak moeilijk om zich te integreren in de samenleving en tegelijk hun culturele eigenheid te behouden. Roma staan aan de rand van de maatschappij. Hun behandeling is Europa, een regio die zich roemt op zijn respect voor mensenrechten, onwaardig.

Gerelateerde rapporten:

hier niet op duwen