OVSE

OVSE

De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is een regionale veiligheidsorganisatie die 57 lidstaten telt.

De OVSE is een belangrijk instrument voor vroegtijdige waarschuwing, conflictpreventie, crisismanagement en wederopbouw na conflicten. Mensenrechten zijn één van haar prioritaire aandachtspunten.

De OVSE houdt zich bezig met drie veiligheidsdimensies: de politiek-militaire dimensie, de economische en milieudimensie en de humanitaire dimensie. Ze besteedt dan ook aandacht aan de meest uiteenlopende veiligheidsvraagstukken zoals wapenbeheersing, mensenrechten, nationale minderheden, democratisering, terrorisme bestrijding, economische en milieuactiviteiten.

Als veiligheidsorganisatie houdt de OVSE zich niet alleen bezig met militaire veiligheid, ontwapening of grensgeschillen. De OVSE hanteert een veel bredere definitie van veiligheid die ook rekening houdt met mensenrechten.

De humane dimensie

De Slotakte van Helsinki erkent mensenrechten uitdrukkelijk als één van de 10 basisprincipes. Dit is een mijlpaal in de geschiedenis van de strijd voor de mensenrechten: voor het eerst maakten mensenrechtenprincipes integraal deel uit van een regionaal veiligheidsorgaan op hetzelfde niveau als economische en politiek-militaire principes.

Deze erkenning werd later bevestigd in verschillende andere documenten en wordt niet meer in vraag gesteld. Er bestaat geen hiërarchie tussen de basisprincipes van de OVSE. Geen enkele overheid  kan mensenrechten en democratie ondergeschikt maken aan economische en politieke veiligheid.

Een vrije samenleving waarin iedereen kan deelnemen aan het publieke leven en ten volle van zijn rechten kan genieten, is de beste garantie tegen conflicten en instabiliteit. Dit uitgangspunt van de OVSE wordt door recente gebeurtenissen geïllustreerd. Het uitsluiten van individuen of groepen op basis van etnische achtergrond heeft bijvoorbeeld al dikwijls geleid tot spanningen en zelfs tot gewapende conflicten.

De humane dimensie is een verzameling van normen en activiteiten die gerelateerd zijn aan mensenrechten en democratie. Het is één van de drie veiligheidsdimensies van de OVSE die naast de politiek-militaire en de economische en milieudimensie staat.

Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten

Het Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten (BDIMR) speelt een actieve rol bij verkiezingswaarnemingen en de uitbouw van instellingen die zich bezighouden met nationale verkiezingen en de mensenrechten. Het BDIMR verleent technische bijstand, stimuleert de uitbouw van niet-gouvernementele organisaties en van de civiele samenleving. Het bureau voorziet in de opleiding van journalisten en van mensenrechten- en verkiezingswaarnemers. Het BDIMR treedt eveneens op als OVSE-aanspreekpunt voor Roma- en Sintivraagstukken en verleent ondersteuning aan gespecialiseerde seminaries over de humane dimensie die door de OVSE georganiseerd worden. De directeur van het BDIMR, de Oostenrijkse diplomaat Christian Strohal, is samen met zijn medewerkers in Warschau gevestigd.

Mensenrechtenactiviteiten van de OVSE

De OVSE is op vlak van de mensenrechten actief op verschillende domeinen: mensenhandel, terrorisme, media, minderheden, rechtsstaat, discriminatie, democratisering, verkiezingen en gendergelijkheid.

 • Mensen-,wapen-en-drugssmokkel: de strijd tegen mensen-, wapen- en drugssmokkel is de laatste jaren uitgegroeid tot een topprioriteit van de OVSE. Mensensmokkel is een prangend probleem binnen de grenzen van de OVSE. Ieder jaar zijn duizenden mannen, vrouwen en kinderen het slachtoffer van smokkel op OVSE-grondgebied. De OVSE tracht deze smokkel onder controle te krijgen door magistraten op te leiden en reisdocumenten te beveiligen. De OVSE volgt eveneens de economische impact van smokkel op de voet.
 • Terrorisme: de OVSE wendt haar expertise op vlak van conflictpreventie en crisisbeheer aan in de wereldwijde strijd tegen terreur. Verschillende antiterroristische maatregelen vallen onder de dagelijkse activiteiten van de OVSE, zoals bijvoorbeeld het opleiden van politie en het bewaken van grenzen.
  Het succes van een terroristische organisatie hangt af van verschillende sociale, economische en politieke factoren. De allesomvattende veiligheidsdefinitie van de OVSE biedt daarom heel wat perspectieven in de strijd tegen terreur.
 • Media: de OVSE observeert ontwikkelingen binnen het medialandschap van haar lidstaten opdat ze snel zou kunnen optreden indien de vrijheid van meningsuiting in het gedrang komt. Vrije media zijn een belangrijke hoeksteen van een civiele samenleving.
  De OVSE leidt journalisten en technici op, begeleidt de uitbouw van radiostations en controleert op het internet het recht op informatie.
 • Minderheden: etnisch conflict is in Europa één van de belangrijkste bronnen van conflict. De OVSE tracht etnische spanningen vroegtijdig te identificeren en op te lossen. De organisatie ontwikkelt juridische standaarden voor mensen die tot een minderheid behoren. De OVSE heeft op haar grondgebied speciale aandacht voor de politieke rechten van de Roma en Sinti.
 • Rechtsstaat: de OVSE stelt bij haar mensenrechtenactiviteiten het concept van de rechtsstaat centraal. De organisatie steunt lidstaten die maatregelen treffen tegen corruptie. Ze doet aanbevelingen met betrekking tot juridische hervormingen en het opvolgen van humanitaire situaties zoals de terugkeer van vluchtelingen, ontheemden en mensenhandel.
 • Discriminatie: de OVSE ondersteunt de strijd van haar lidstaten tegen elke vorm van racisme, xenofobie, antisemitisme, en discriminatie. De organisatie werkt op dit domein samen met andere organisaties zoals de European Commission against Racism and Intolerance, de European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia en de UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination.
 • Democratisering: de OVSE promoot democratie en begeleidt haar lidstaten bij het ontwikkelen van democratische instellingen. De activiteiten van de organisatie omvatten alle aspecten van democratie: beleidsmethodieken, evenredige deelname van mannen en vrouwen aan de politiek, respect voor de rechtsstaat en de ontwikkeling van transparante wetgeving die voldoet aan internationale standaarden.
 • Verkiezingen: democratische verkiezingen vormen de basis voor een legitieme regering. Daarom observeert de OVSE verkiezingen in haar lidstaten en biedt ze technische bijstand aan zodat het juridische en administratieve kader van verkiezingen in sommige landen kan verbeteren.
 • Gendergelijkheid: De gelijkheid tussen man en vrouw maakt integraal deel uit van een duurzame democratie. De OVSE tracht mannen en vrouwen gelijke kansen te bieden en gendergelijkheid te integreren op beleidsniveau.

Nuttige links

Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa: www.osce.org

Office for Democratic Institutions and Human Rights: www.osce.org/odihr

hier niet op duwen