Nuttige links

Nuttige links

Binnen België en op internationaal vlak houden talrijke instellingen, organisaties, verenigingen en overheidsinstanties zich bezig met asiel en migratie. Een overzicht van links.

België

Belgische instanties voor asiel en migratie

Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, de federale instantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de regels inzake immigratie en verblijf : www.dofi.fgov.be

Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de onafhankelijke asielinstantie verantwoordelijk voor het onderzoeken van asielaanvragen: www.cgvs.be

Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de onafhankelijke beroepsinstantie verantwoordelijk voor de behandeling van beroepen ingediend tegen beslissingen van Dienst Vreemdelingenzaken en het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen: www.rvv-cce.be

Fedasil, het federaal agentschap verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers: www.fedasil.be

Instellingen, organisaties en verenigingen

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die de belangen van vluchtelingen en asielzoekers verdedigt.: www.vluchttp://www.vluchtelingenwerk.behtelingenwerk.be

Federaal Migratie Centrum, een openbare instelling die instaat voor het bevorderen van de gelijkheid van kansen en voor het waken over het respect van de grondrechten van de vreemdelingen: www.diversiteit.be

Kruispunt Migratie - Integratie, ijveraar voor de rechten en kansen van etnisch-culturele minderheden: www.vmc.be

Minderhedenforum, spreekbuis en belangenverdediger van de etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen: www.minderhedenforum.be

Europa en internationaal

Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR): www.unhcr.be/nl

Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), die een belangrijke rol speelt bij het faciliteren van vrijwillige terugkeer: www.iom.int

European Council on Refugees and Exiles (ECRE), een Europese overkoepelende organisatie van vluchtelingen-ngo's: www.ecre.org

Danish Refugee Council (DRC), een Internationale vluchtelingen-ngo: www.drc.dk

Algemene informatie

Informatie over verblijfsprocedures en statuten: www.vreemdelingenrecht.be

Informatie over ambassades en visa: www.diplomatie.belgium.be

Informatie over landen: www.amnesty.org en www.refworld.org en irrico.belgium.iom.int/country-sheets.html

Informatie over medische dossiers: www.medimmigrant.be