Amnesty's inzet

Amnesty's inzet

Een overzicht van wat de Vlaamse afdeling van Amnesty International doet voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten.

Amnesty's inzet voor vluchtelingen, asielzoekers en migranten

Amnesty International Vlaanderen waakt erover dat de mensenrechten van vluchtelingen, asielzoekers en migranten worden gerespecteerd.

Amnesty International benadrukt het recht van alle mensen om asiel te zoeken en te genieten, conform artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Mensen die dreigen slachtoffer te worden van ernstige mensenrechtenschendingen in eigen land moeten de mogelijkheid krijgen om in een ander land asiel aan te vragen. Op Belgisch niveau profileert Amnesty zich dan ook voornamelijk als waakhond van de asielprocedure. Een toegankelijke, humane en kwalitatief hoogstaande asielprocedure moet voorkomen dat mensen worden teruggestuurd naar een land waar ze het risico lopen te worden blootgesteld aan ernstige mensenrechtenschendingen. In het technische vluchtelingenjargon heet dat het principe van "non-refoulement": stuur niemand terug naar zijn /haar land van herkomst als er een redelijke kans is dat de persoon in kwestie zou worden blootgesteld aan ernstige mensenrechtenschendingen. Zitten of sluipen er in de asielprocedure mankementen waardoor de bescherming van de mensenrechten van asielzoekers niet langer is gegarandeerd, dan zal Amnesty ervoor ijveren dat daaraan wordt verholpen.

Detentie van asielzoekers is een heikel punt. Amnesty International verzet zich in principe niet tegen de detentie van asielzoekers, op voorwaarde dat de detentie niet strijdig is met internationale rechtsnormen ter zake. De loutere vaststelling dat een persoon een asielaanvraag heeft ingediend is voor Amnesty in geen geval een voldoende rechtvaardiging voor de detentie van die persoon. In die zin is Amnesty Vlaanderen dan ook sterk gekant tegen de detentie van asielzoekers die bij aankomst in de luchthaven asiel aanvragen.

Amnesty werkt ook actief rond het dossier van hervestiging, waarbij Amnesty vraagt om een duurzaam hervestigingsbeleid in België. Op het vlak van migratie ijvert Amnesty voornamelijk voor een duidelijk, transparant en humaan regularisatiebeleid.

Verder heeft Amnesty International sinds de oprichting van de organisatie een grote expertise opgebouwd op het vlak van mensenrechten overal ter wereld. Informatieverstrekking over de landen van herkomst aan de nationale asielinstanties is dan ook een belangrijke component van Amnesty's werk inzake asiel en migratie.

Op Europees niveau ijvert Amnesty International Vlaanderen voor een geintegreerde, kwaliteitsvolle en duurzame aanpak van asiel- en migratiekwesties.

Tenslotte is Amnesty Vlaanderen actief rond internationale asiel- en migratiedossiers waarrond Amnesty International wereldwijd acties voert. Dit werk bestaat voornamelijk uit het verspreiden van informatie op Belgisch  niveau, het mobiliseren van de ledenbeweging en lobbywerk.