Amnesty's aanbevelingen

Amnesty's aanbevelingen

Om mensenrechtenschendingen die verband houden met grote sportevenementen tegen te gaan of te voorkomen, doet Amnesty International de volgende aanbevelingen.

 • Staten die gastland zijn van een groot sportevenement moeten verzekeren dat de mensenrechten niet worden geschonden in de context van het evenement.
 • De organisatoren, zoals de FIFA en het IOC, moeten due diligence-procedures hanteren om te verzekeren dat het sportevenement geen schendingen van mensenrechten veroorzaakt of eraan bijdraagt. Dit betekent dat zij een mensenrechtenbeleid hebben, en beschikken over processen om dat uit te voeren.
 • Alle bedrijven die betrokken zijn bij het huisvesten en organiseren van een groot sportevenement moeten de mensenrechten respecteren en verzekeren dat dit ook geldt voor bedrijven waaraan zij werk uitbesteden en voor toeleveranciers.

 

 1. Staten die gastland zijn van een groot sportevenement moeten verzekeren dat de mensenrechten niet worden geschonden in de context van het evenement.
   
 2. De organisatoren, zoals de FIFA en het IOC, moeten due diligence-procedures hanteren om te verzekeren dat het sportevenement geen schendingen van mensenrechten veroorzaakt of eraan bijdraagt. Dit betekent dat zij een mensenrechtenbeleid hebben, en beschikken over processen om dat uit te voeren.
  1. De organisatoren moeten in de procedure voor kandidaat-gastlanden duidelijk maken dat het gastland zich verplicht de mensenrechten te respecteren bij het huisvesten en organiseren van het sportevenement. Ook moeten zij de risico’s op het gebied van de mensenrechten onderzoeken en de mogelijkheden om deze risico’s te minimaliseren.
  2. De organisatoren moeten bij de toewijzing van een groot sportevenement eerst het risico vaststellen op mensenrechtenschendingen in de context van het evenement. Wanneer een land zich in het verleden schuldig heeft gemaakt aan schendingen – bijvoorbeeld gedwongen huisuitzettingen of uitbuiting van bouwarbeiders – bestaat het risico op herhaling. De organisator kan het kandidaat-gastland bij zijn kandidaatstelling vragen hierover garanties te geven.
  3. Als een sportevenement aan een land is toegewezen, moet de organisator een plan ontwikkelen waarin de risico’s op mensenrechtengebied, en mogelijke oplossingen, worden vermeld.
  4. De organisatoren moeten duidelijk maken welke stappen ze zullen zetten wanneer een gastland de mensenrechten schendt in de context van het sportevenement.
  5. De organisatoren moeten zorgen voor onafhankelijke mensenrechtenwaarnemers die regelmatig over de mensenrechtensituatie rapporteren.
  6. In alle contracten tussen de organisatoren en bedrijven moet bepaald zijn dat bedrijven de mensenrechten respecteren en handelen in overeenstemming met de Guiding Principles on Business and Human Rights.
  7. In de documenten die de toewijzing van een sportevenement onderbouwen, moeten specifieke bepalingen staan over de verzekering van het gastland de mensenrechten te respecteren en te beschermen. Als het gastland zijn verplichtingen niet nakomt, gelden dezelfde sancties als wanneer het gastland andere wettelijke verplichtingen ten opzichte van de organisatoren niet nakomt.
  8. De gehele keten van toeleveranciers die betrokken is bij een groot sportevenement moet voldoen aan de verplichting de mensenrechten te respecteren. Dat brengt met zich mee dat alle contracten een mensenrechtenclausule bevatten.
 3. Alle bedrijven die betrokken zijn bij het huisvesten en organiseren van een groot sportevenement moeten de mensenrechten respecteren en verzekeren dat dit ook geldt voor bedrijven waaraan zij werk uitbesteden en voor toeleveranciers.

Sport and Rights Alliance

De Sport and Rights Alliance (SRA) is een coalitie van ngo’s, sportorganisaties en vakbonden. Het werd begin 2015 opgericht en richt zich tot besluitvormers van internationale grote sportevenementen. Bij hen worden maatregelen geïntroduceerd dat deze evenementen altijd zo georganiseerd worden dat mensenrechten (inclusief arbeidsrechten), eisen ten aanzien van milieu en anti-corruptie gerespecteerd worden gedurende het hele proces, van de kandidaatstelling van gastlanden tot de nasleep van het evenement. Tot de SRA behoren Amnesty International, Football Supporters Europe, Human Rights Watch, the International Trade Union Confederation, Terre des Hommes, en Transparency International Germany.

De SRA heeft minimumvereisten voor mensenrechten, arbeidsrechten, anticorruptie en betrokkenheid van belanghebbenden opgesteld met betrekking tot de Olympische Spelen en de Olympische beweging. De Sport and Rights Alliance (SRA) roept op tot de onmiddellijke uitvoering  van de minimumvereisten. Bovendien moet er een goed institutioneel kader voor intern en extern toezicht en handhaving zijn, evenals een rechtmatig proces ter verbetering en bestraffing.

De Olympische Spelen en de Olympische beweging: minimumvereisten voor mensenrechten, arbeidsrechten, anticorruptie en betrokkenheid van belanghebbenden

FIFA: presidentskandidaten moeten beloven dat mensenrechtenschendingen in verband met Wereldkampioenschappen Voetbal stoppen

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen van de FIFA worden de kandidaten opgeroepen een daad te stellen: het ondertekenen van een plechtige belofte zij verklaren dat zij corruptie en mensenrechtenschendingen die plaatsvinden in het kader van WK Voetbal en andere FIFA-evenementen zullen voorkomen.

Amnesty International, Football Supporters Europe, Human Rights Watch, Terre des Hommes en Transparency International Duitsland vragen de presidentskandidaten om (als ze eenmaal gekozen zijn) zes belangrijke stappen te zetten die ervoor moeten zorgen dat grote sportevenementen niet bijdragen aan mensenrechtenschendingen en corruptie. In de eerste honderd dagen van hun presidentschap moeten zij hiertoe concrete maatregelen nemen. De presidentsverkiezingen vinden plaats op 26 februari 2016.

Wie er ook wint, de nieuwe president zal zich in moeten zetten voor grootschalige hervormingen. Gebeurt dit niet, dan zullen de meest prestigieuze festiviteiten van de populairste sport in de wereld overschaduwd worden door corruptie en schendingen.

Zes punten

De zes punten die de presidentskandidaten moeten onderschrijven zijn de bied-criteria, gepaste zorgvuldigheid (due diligence), de wereldkampioenschappen in Rusland (2018) en Qatar (2022), bestuur en afspraken nakomen, non-discriminatie en betrokkenheid van belanghebbenden.

De nieuwe president zou met name effectieve mechanismen moeten ontwikkelen die de FIFA in staat stelt de risico’s op mensenrechtenschendingen en schendingen van arbeidsrechten rondom grote evenementen te identificeren en te verkleinen. Die moeten onder meer de gendergelijkheid bevorderen, discriminatie tegengaan en vrouwen en holebi’s en transgenders beschermen. Ook moeten er moeten contacten aangegaan worden met onder meer vakbonden en maatschappelijke organisaties. Op bestuurlijk gebied moet de transparantie worden vergroot, evenals de aansprakelijkheid

WK 2018 en 2022

Met de Wereldkampioenschappen in Rusland (2018) en Qatar (2022) op de agenda dringt de tijd voor de FIFA. De nieuwe president moet toezien op verbeteringen van de mensenrechtensituatie in het kader van deze WK's. Ook moeten de wijdverbreide problemen op het gebied van de mensenrechten openbaar gemaakt worden, evenals de stappen die de landen nemen om deze aan te pakken.

Zie hieronder voor de volledige tekst van de zogeheten Pledge Card. 

hier niet op duwen