Amnesty en fondsenwerving

Amnesty en fondsenwerving

Fondsenwerving levert voor Amnesty International de essentiële brandstof om onze impact op mensenrechten te vergroten.

Elke schenker toont zijn of haar verontwaardiging over mensenrechtenschendingen én hoop op een wereld waarin alle mensen alle mensenrechten genieten. Elke gift versterkt onze beweging om samen schendingen van mensenrechten in de wereld uit te roeien.

Onze uitgangspunten

 • Dankzij ons groot aantal schenkers is Amnesty een onafhankelijke en geloofwaardige organisatie: vele tienduizenden burgers steunen ons. Amnesty werkt onafhankelijk van schenders van mensenrechten, onafhankelijk van één grote mecenas of geldbron, en onafhankelijk van overheden.
 • We informeren onze schenkers en het brede publiek over onze begroting en onze uitgaven, en over de impact die fondsen hebben op ons mensenrechtenwerk.
 • Elke gift is een kostbaar geschenk. Amnesty besteedt elke gift efficiënt.

Hoe werven we fondsen?

 • Amnesty werft vooral individuele schenkers.
 • Als we communiceren met (potentiële) schenkers, zetten we campagnes en projecten in de kijker, verduidelijken we onze werkmethodes en maken we onze impact duidelijk. Al onze verhalen en materiaal zijn accuraat en authentiek.
 • We volgen vragen van schenkers snel en accuraat op.
 • Onze schenkers bepalen zelf op welke manier ze willen communiceren of contact hebben met Amnesty.
 • Amnesty gebruikt wettelijk toegelaten technieken voor fondsenwerving, in lijn met de ethische standaarden in dit document. Ook volgen we de wettelijke regels over privacy.
 • Amnesty werkt voor zijn fondsenwerving ook samen met externe partners. Amnesty streeft ernaar dat partners in hun werking voldoen aan mensenrechten- en andere internationale normen. We zetten dit o.a. om in concrete gedragsregels die we toevoegen aan contracten met externe partners en een doorgedreven kwaliteitscontrole.
 • Zoals in al onze andere activiteiten, stelt Amnesty het gebruik van ethische producten en diensten voorop in zijn fondsenwerving.
 • Amnesty aanvaardt niet om het even welke gift. Elke gift van een bedrijf, vakbond, non-profitorganisatie of overheid, ongeacht hoe groot het bedrag, wordt gescreend. Amnesty aanvaardt de gift enkel als de schenker en gift een goedkeuring krijgen volgens de internationale richtlijnen (Amnesty’s Gift Screening Process).
 • Amnesty heeft duidelijke doelen en een heldere agenda, die door de internationale beweging vastgelegd worden. Onze doelen zullen we nooit aanpassen op vraag van een (potentiële) schenker.

Hoe verzekeren we transparantie?

 • We informeren onze schenkers en het algemene publiek over hoe we de giften gebruiken en welke impact die giften hebben. We doen dit o.a. via het jaarverslag.
 • We vinden het belangrijk om schenkers tijdig en op passende wijze te bedanken voor hun giften.
 • Amnesty past alle wettelijke verplichtingen over financiële rapportage toe en gaat zelfs verder: wij ondertekenden het ‘International Non Governmental Organisations Accountability Charter’. Dit houdt in dat onze internationale organisatie jaarlijks rapporteert in een voor iedereen toegankelijk rapport, waarbij we ook aangeven waarvoor we giften ingezet hebben.
 • Onze Raad van Bestuur houdt toezicht op de fondsenwervingsactiviteiten. De Raad van Bestuur krijgt maandelijkse briefings en rapportering over de plannen, strategieën en doelen. De Raad van Bestuur legt daarover jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Bestuur

De basisregels die in deze visie zijn vastgelegd worden in al onze kanalen voor fondsenwerving toegepast. We zetten deze visie concreet om in onder meer contractuele afspraken met leveranciers, gedragsregels voor medewerkers, opleiding en training, doorgedreven kwaliteitscontrole en klachtenprocedures, en een kwalitatieve dienstverlening naar onze schenkers.

Werving van schenkers

Amnesty International werft nieuwe financiële activisten op verschillende manieren. De belangrijkste manier is momenteel de directe dialoog of het straatwerven.

Wat is straatwerven?

Bij werven via directe dialoog of straatwerven spreken de wervers als ambassadeur van een goed doel mensen op straat aan en vragen hen om  financiële steun. De techniek is meer dan 20 jaar geleden bedacht door medewerkers van Greenpeace die zo het aantal schenkers voor hun organisatie wilden doen groeien. Net als toen blijkt vandaag uit elke studie dat mensen geen lid of schenker zijn van een bepaald goed doel omdat ”men het hen nooit heeft gevraagd”. Logisch dus dat goede doelen de straat optrekken en voorbijgangers om financiële steun vragen. Niet met de collectebus, maar met dialoog. De wervers gaan een gesprek aan over het goede doel waar ze achterstaan en over de resultaten en waarden van die organisatie. De steun aan de organisatie is niet eenmalig maar structureel, door middel van een maandelijkse opdracht.

Opleiding en ethiek

Amnesty International draagt haar geloofwaardigheid en kwaliteit van onderzoek hoog in het vaandel. We besteden dan ook erg veel belang aan een correct verhaal op straat. Amnesty International zorgt zelf voor de inhoudelijke training van onze straatwervers. We beschouwen hen immers als een deel van het eigen personeel.

De wervers die voor Amnesty International op straat staan, zijn het gezicht van de organisatie. Het zijn erg geëngageerde mensen die hun boterham verdienen door hun engagement te tonen. Ze kiezen er bewust voor om voor Amnesty te werven en staan als één man of vrouw achter onze organisatie.

We vinden het belangrijk dat onze wervers een hoge ethische standaard hanteren. Daarom dienen zij een handvest te respecteren.

Fondsen werven kost geld

Amnesty werkt net als andere ngo’s samen met gespecialiseerde partners voor haar fondsenwerving. Natuurlijk kost dat geld. Of het nu gaat om de mailingfirma die zorgt dat schenkers een brief met overschrijving in de bus krijgen, een kaarsenfabrikant die kaarsen levert voor de eindejaarscampagne of een oproep tot schenkingen via een mediacampagne… Elke manier van fondsenwerven heeft zijn prijs. Die prijs moet steeds in verhouding zijn met de opbrengsten. Daar waken, naast ons secretariaat, niet enkel onze Kascommissie, de FOD Financiën en de externe revisoren over, maar ook onze eigen penningmeester en het internationaal secretariaat van Amnesty International op basis van regelmatige financiële rapportages.

Amnesty International tracht waar het kan samen te werken met vzw’s, zoals de samenwerking met Emo vzw voor de campagne Testament.be. De meeste organisaties die actief zijn in de fondsenwerving zijn echter privé-bedrijven weliswaar met jarenlange ervaring in de ngo-sector en tarieven aangepast aan deze sector. 

Het spreekt dan ook voor zich dat Amnesty International met veel zorg omgaat met de financiële middelen waarover we beschikken. We brengen daarover jaarlijks verslag uit aan de Algemene Vergadering en in ons jaarverslag, waarin je meer kan lezen over onze activiteiten, resultaten, inkomsten en uitgaven.

Meer financiële info vind je hier.

Kom op voor mensenrechten
Jouw steun verandert levens!
hier niet op duwen