Partners Schrijf-ze-VRIJdag

Partners Schrijf-ze-VRIJdag

De inhoud van het schoolpakket '20-'21 kwam tot stand in samenwerking met verschillende partners. Ontdek onze partnerorganisaties en hun werk.

Plan International België is een onafhankelijke ngo die over de hele wereld kinderrechten en gelijkheid voor meisjes verdedigt.  Sinds 1983 helpt Plan International kinderen en jongeren om zelfstandiger in het leven te staan. Plan International geeft hen de mogelijkheid hun toekomst te veranderen. Plan International zorgt ervoor dat meisjes van bij de geboorte dezelfde kansen krijgen als jongens: naar school gaan of een beroepsopleiding volgen, een degelijke job, inspraak hebben en verandering brengen in hun maatschappij, zelf beslissen over hun leven en hun lichaam en zich vrij van geweld ontplooien. Daarvoor zet Plan International wereldwijd projecten op. Zowel in ontwikkelingslanden als in België. Elk van deze projecten heeft als doel sociale verandering teweeg te brengen en onderliggende oorzaken van de problemen of de ongelijkheid aan te pakken. We willen kinderen niet enkel van schoolmateriaal voorzien, maar de lokale gemeenschap ook overtuigen van het belang van onderwijs, ook voor meisjes. Binnen deze projecten legt Plan International een speciale focus op onderwijs, bescherming, economische veiligheid en participatie. We werken in de meest kwetsbare landen en op plaatsen waar conflicten zijn of waar zich natuurrampen voordeden.

 

Uit De Marge vzw zet zich op de eerste en de tweede lijn in voor het jeugdwelzijnswerk voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Zo gaan er in verschillende steden en gemeenten jeugdopbouwwerkers van Uit De Marge vzw aan de slag. Zij werken vindplaatsgericht met kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie en gaan aan de slag met hun noden. Dat kan gaan van het opzetten van een vrijetijdsaanbod tot het opnemen van een signaalfunctie. Met het jeugdwelzijnsoverleg biedt Uit De Marge vzw bovendien een actiegericht forum dat concrete antwoorden zoekt op hiaten en knelpunten in het aanbod voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Vragen of nood aan begeleiding? Contacteer Mohamed Missaoui.

Çavaria is de Vlaamse belangenverdediger van LGBTI+-mensen en koepel van LGBTI+-organisaties. Çavaria zet zich in voor het welzijn, gelijke rechten en gelijke kansen van holebi’s, transgender en intersekse personen. Çavaria bouwt verder aan een solidaire en inclusieve samenleving met een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie, genderidentiteit en sekse-kenmerken. Çavaria is een beweging, een belangenorganisatie en een expertisecentrum.   

www.cavaria.be/

Kif Kif is een interculturele beweging die strijdt voor gelijkheid en tegen racisme. Kif Kif bouwt mee aan een solidaire, democratische en interculturele samenleving. Via kritische, sensibiliserende, interactieve en educatieve initiatieven geeft Kif Kif mensen de instrumenten in handen om een andere stem te laten horen in het maatschappelijk debat over de interculturele samenleving. Kif Kif versterkt op die manier actief individuen en groepen die uitgesloten worden van grondrechten of die gediscrimineerd worden. We ondersteunen hen zodat ze zich gesterkt voelen om op te komen voor hun rechten.

 

Tumult vzw is een landelijk erkende jeugdwerkorganisatie die werkt rond van 'talent voor samen-leven' bij kinderen en jongeren. Dat talent vergroot je volgens Tumult door in te zetten op 3 basisingrediënten: meer ontmoeting tussen diverse kinderen en jongeren, constructief leren omgaan met conflict en verschil en meer verbondenheid met de samenleving. Binnen haar werking gaat er bijzondere aandacht naar het betrekken van jonge nieuwkomers bij het jeugdwerk. Dit door enerzijds zelf een aanbod te organiseren (kampen, kadervormingscursussen, …) maar anderzijds ook door in te zetten op de ondersteuning van anderen die rond de Tumult thema’s aan de slag willen.

Bedankt aan iedereen die opkwam voor mensenrechten op de schrijf-ze-vrijdag! Op vrijdag 29 januari 2021 schreven bijna 100.000 leerlingen brieven en kaartjes voor meer gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid. Ze schreven onder meer brieven om etnisch profileren door de politie een halt toe te ...
Lies Engelen ©
Toelichting bij kruispuntdenken en verschilllende discriminatievormen, antwoorden op kritische vragen over discriminatie en tips om met discriminerende uitspraken om te gaan in de klas.
hier niet op duwen