FINANCIËN

FINANCIËN

Als Amnesty willen we altijd en overal kunnen zeggen wat we willen. Tegen welke autoriteiten of machthebberS dan ook. Daarom nemen we geen geld aan van federale overheden voor onderzoek en campagnes. Met de financiële steun van ONZE supporters bewaken we onze ONPARTIJDIGHEID.

Amnesty International is financieel onafhankelijk doordat het overgrote deel van onze middelen van individuele donateurs komt. Mensen zoals jij die maandelijks, jaarlijks of eenmalig een gift doen. Door die vele donateurs kan Amnesty mensenlevens veranderen.


MISSIE AMNESTY INTERNATIONAL 
aMNESTY STREEFT NAAR EEN RECHTVAARDIGE WERELD WAARIN IEDEREEN GELIJKE MENSENRECHTEN HEEFT EN IN VRIJHEID KAN LEVEN.


 

43.015 SUPPORTERS 

GAVEN SAMEN in 2018

4,464 MILJOEN EURO 

GOED VOOR 

85% van onze inkomsten

ONPARTIJDIG EN ONAFHANKELIJK 

WAAR ONS GELD VANDAAN KOMT

85% van onze inkomsten komt van individuele giften (vooral reguliere donateurs, maar ook eenmalige giften en legaten). Daarnaast is een deel van de werking van Amnesty Vlaanderen, zoals mensenrechteneducatie, erkend door de Vlaamse overheid als socio-cultureel werk waarvoor we Vlaamse subsidies ontvangen. De categorie ‘overige’ omvat investeringssteun van het Internationaal Secretariaat van Amnesty International.

INKOMSTEN 2018 (in miljoen euro):

OM MENSEN TE VRAGEN OM GELD TE SCHENKEN AAN MENSENRECHTENWERK, TREKKEN ONZE AMBASSADEURS DE STRAAT OP OF GAAN ZE VAN DEUR TOT DEUR. BIJ DIE FONDSENWERVING VOLGEN WE EEN STRIKTE ETHISCHE CODE. MOCHT JE VRAGEN HEBBEN OVER ONZE FONDSENWERVING, KAN JE STEEDS BIJ ONS TERECHT VIA SUPPORTERS@AMNESTY-INTERNATIONAL.BE.

DONATEURS KUNNEN VOOR HUN GIFTEN EEN FISCAAL ATTEST KRIJGEN DAT HEN RECHT GEEFT OP BELASTINGVERMINDERING. AMNESTY INTERNATIONAL VLAANDEREN IS IMMERS EEN DOOR DE OVERHEID ERKENDE NGO. OP BASIS VAN CONTROLES DOOR DE FOD FINANCIËN HEEFT AMNESTY VLAANDEREN HET RECHT OM FISCALE ATTESTEN UIT TE KEREN.


Onderzoek, RAPPORTEN, activisme

Waarin we ons geld investeren

Onze uitgaven gaan in de eerste plaats naar mensenrechtenwerk. Enerzijds op het niveau van onze internationale beweging en anderzijds binnen onze Vlaamse afdeling voor onderzoek, bewegingswerk, het opzetten van acties, trajecten voor beleidsbeïnvloeding en sensibilisering. Daarnaast gaat een aanzienlijk deel van onze uitgaven tijdelijk naar de realisatie van onze groeistrategie. Het gaat voornamelijk om investeringen in onze ambassadeurs die de straat op trekken en van deur tot deur gaan om nieuwe schenkers en leden aan te spreken. De andere uitgaven hebben betrekking op personeelskosten die de groeistrategie en bredere werking ondersteunen en op werkingskosten voor onder meer huisvesting, ICT en databeheer.

UITGAVEN 2018 (in miljoen euro):

HOE WE WERKEN

MEER MIDDELEN VOOR MENSENRECHTEN

Als Amnesty International Vlaanderen bouwen we een beweging uit binnen de contouren van een strategisch plan voor de periode 2016-2020. Hét leidende element van die strategie is groei. Een groei in aantal mensen die actie ondernemen voor mensenrechten. Een van de motoren achter die groei is fondsenwerving: meer mensen die ons financieel steunen laat ons toe om meer onderzoek te doen, meer actie te ondernemen voor mensenrechten, meer beleidsmakers aan te sporen en meer mensen in nood te helpen.

Het financiële plaatje van 2018 geeft duidelijk die groei-investering én realisatie weer

0m een idee te geven van de evoluties sinds het begin van de groeistrategie: het budget van Amnesty Vlaanderen steeg van 2,2 miljoen euro in 2015 tot 5,2 miljoen euro in 2018. Ons ledenaantal steeg van een 7000-tal in 2015 naar meer dan 38.000 leden in 2018, terwijl het aantal donateurs steeg tot 36.000 in 2018. In 2016 waren er 67.000 supporters die actie ondernamen voor mensen in nood. Eind 2018 hadden we al meer dan 100.000 supporters.

Dat zijn mooie cijfers, die het resultaat zijn van flinke fondsenwervende investeringen in de voorbije jaren, ook in 2018 zoals uit de financiële rapportage blijkt. In 2019 en 2020 zetten we vooral in op duurzaamheid van deze groei met het oog op een geëngageerde beweging die mensenlevens blijft veranderen. 

 

IN 2018 HADDEN WE 33 BETAALDE MEDEWERKERS IN DIENST, GOED VOOR BIJNA 30 VOLTIJDSE KRACHTEN. HET PERSONEEL VAN AMNESTY VLAANDEREN WORDT VERGOED IN LIJN MET DE LOONAFSPRAKEN DIE BINNEN DE SOCIO-CULTURELE SECTOR ZIJN GEMAAKT. 

DE DIRECTEUR VERDIENDE IN 2018 EEN BRUTO MAANDSALARIS VAN 4.824 EURO, AANGEVULD MET EEN NETTO ONKOSTENVERGOEDING VAN 150 EURO EN MAALTIJDCHEQUES. DE VOORZITTER EN LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VOEREN HUN MANDAAT ONBEZOLDIGD UIT. 

MEER INFORMATIE

Wij willen onze leden en donateurs zo transparant en duidelijk mogelijk informeren over het gevoerde beleid en volledige verantwoording afleggen over het gebruik van de ons toevertrouwde middelen. De jaarrekening wordt opgemaakt door de raad van bestuur, gecontroleerd door een onafhankelijke kascommissie en goedgekeurd door de algemene vergadering. Ze wordt bovendien gecontroleerd door een externe bedrijfsrevisor, Clybouw.

Een meer gedetailleerd financieel verslag van Amnesty Vlaanderen voor 2018 (en de voorgaande jaren) is beschikbaar op de website van de Nationale Bank