VN: Recht op water en sanitatie herbevestigd als juridisch bindend

VN: Recht op water en sanitatie herbevestigd als juridisch bindend

Goed nieuws

Amnesty International is verheugd over de goedkeuring door de VN-Mensenrechtenraad van een resolutie die stelt dat het recht op veilig drinkwater en sanitatie voortvloeit uit het recht op een behoorlijke levensstandaard.

Dit is belangrijk omdat het de eerste keer is dat de VN-Mensenrechtenraad dit recht bevestigt in een resolutie. Het recht op water en sanitatie is bovendien juridisch bindend: de resolutie wijst erop dat dit recht al impliciet vervat zit in verschillende mensenrechtenverdragen, waaronder het door 160 landen geratificeerde Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) en het quasi universeel geratificeerde Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

De VN-Mensenrechtenraad herhaalt met de resolutie de erkenning door het VN-Comité voor Economische, Sociale en Culturele Rechten dat het recht op water - net zoals het recht op voedsel en behoorlijke huisvesting - voorvloeit uit het recht op een behoorlijke levensstandaard in artikel 11 (1) van het IVESCR. Bovendien bevestigt de resolutie dat ook het recht op sanitatie voortvloeit uit het recht op een behoorlijke levensstandaard.

Al in juli 2010 had de Algemene Vergadering van de VN een resolutie aangenomen die "het recht op veilig en zuiver drinkwater en sanitatie erkent als een mensenrecht dat essentieel is om ten volle  van het recht op leven en alle mensenrechten te genieten." (A/RES/64/292 van 28 juli 2010). De resolutie van de VN-Mensenrechtenraad gaat nog een stap verder door te bepalen dat het recht op water en sanitatie juridisch bindend is.

Reeds 178 landen uit alle delen van de wereld hebben vandaag het recht op water en sanitatie minstens één keer erkend in een internationale resolutie of verklaring. Overheden kunnen niet langer ontkennen dat zij wettelijk verplicht zijn om het recht op water en sanitatie te waarborgen. Dankzij de nieuwe resolutie van de VN-Mensenrechtenraad staan mensen van wie het recht op water en sanitatie niet gerealiseerd is sterker in hun schoenen om hun overheden hiervoor verantwoordelijk te stellen.

Amnesty International betreurt de beslissing van het Verenigd Koninkrijk om zich te distantiëren van de consensus over deze resolutie. De organisatie dringt er bij het Verenigd Koninkrijk op aan om zo snel mogelijk terug te komen op deze beslissing en het recht op sanitatie te erkennen.

Amnesty International is daarnaast ook teleurgesteld in de uitspraak van Guatemala voorafgaand aan de goedkeuring van de resolutie dat het recht op drinkwater en sanitatie conform de huidige nationale wetgeving moet zijn en dat dit recht niet afdwingbaar is op internationaal niveau. Een dergelijke opvatting is juridisch niet correct.

Amnesty International roept alle landen die het recht op water en sanitatie nog niet officieel hebben erkend of uitgevoerd op dit nu te doen. Alle landen moeten de nodige stappen ondernemen om het recht op water en sanitatie volledig te incorporeren in hun beleid en wetten, en in de praktijk toe te passen. Landen zouden er bovendien voor moeten zorgen dat rechtsmiddelen bij schendingen van dit recht beschikbaar zijn, zowel op nationaal als internationaal niveau. Alle landen zouden daarom internationale klachtmechanismes voor schendingen van dit recht moeten bekrachtigen, met inbegrip van het Optioneel Protocol van het IVESCR.

Meer informatie

hier niet op duwen