Jaarrapport Amnesty International 2016 - Onze rechten en vrijheden in gevaar

Jaarrapport Amnesty International 2016 - Onze rechten en vrijheden in gevaar

Persbericht

Zoals elk jaar stelt Amnesty International in zijn jaarrapport vast dat heel wat landen het niet nauw nemen met de mensenrechten. De organisatie is verontrust over de neiging van overheden om tegenwoordig ook de mensenrechtenprincipes zelf openlijk en schaamteloos in vraag te stellen. Instellingen die moeten waken over het naleven van de mensenrechten worden langzaam maar zeker uitgehold. Dit is een sluipende en verraderlijke tendens, waarschuwt Amnesty International.

Mensenrechten wereldwijd onder druk

In zijn jaarrapport evalueert Amnesty International de mensenrechtensituatie in 160 landen in 2015. De organisatie registreerde meer dan 122 landen die het afgelopen jaar onderdanen folterden of mishandelden. Minstens 29 landen stuurden vluchtelingen onder dwang terug naar landen waar hun leven gevaar liep. In minimum 19 landen werden er oorlogsmisdaden of andere inbreuken op het oorlogsrecht gepleegd door overheden of gewapende groepen. Amnesty merkt ook op dat activisten, mensenrechtenverdedigers, advocaten en journalisten in toenemende mate geviseerd worden door overheden.

“2015 werd gedomineerd door het falen van de EU om een coherent en humaan antwoord te bieden op de vluchtelingencrisis. Honderdduizenden mensen ondernamen een levensgevaarlijke tocht op zoek naar bescherming in Europa, maar op Europese grond worden ze opnieuw geconfronteerd met ellende en hindernissen. De EU-lidstaten vinden het afschermen van de grenzen in toenemende mate belangrijker dan de bescherming van al wie vlucht voor vervolging en geweld”, zegt Karen Moeskops, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

In veel landen verschuilen de autoriteiten zich achter echte of vermeende veiligheidsproblemen om fundamentele rechten en vrijheden te schenden en in te perken. 

“De internationale bescherming van de mensenrechten staat op de helling omdat overheden kortzichtige en draconische maatregelen treffen ter bescherming van de nationale veiligheid of andere ‘nationale waarden’. Respect voor mensenrechten zou net een essentieel onderdeel moeten vormen van een effectief veiligheidsbeleid”, zegt Karen Moeskops.

Nood aan sterkere VN

Overheden hebben de afgelopen decennia verschillende internationale en regionale instellingen in het leven geroepen die erop moeten toezien dat mensenrechten nageleefd worden. Het is alarmerend dat meer en meer landen deze instellingen willen verzwakken. De Verenigde Naties en haar instellingen bijvoorbeeld hebben het bijzonder zwaar te verduren in dit vijandige klimaat.

“De VN is opgericht om mensen te beschermen tegen de gruwel van oorlog, maar de organisatie staat zwakker dan ooit. Verschillende pogingen van de VN om gruweldaden te onderzoeken of voorkomen, werden al meermaals moedwillig geblokkeerd en VN-aanbevelingen worden regelmatig minachtend opzij geschoven. Syrië is daar een bedroevend voorbeeld van”, zegt Karen Moeskops.

Later dit jaar wordt een nieuwe VN-Secretaris-Generaal verkozen die in januari 2017 aan de slag gaat. Hij of zij erft een organisatie die veel bereikt heeft maar die dringend nood heeft aan een serieuze opknapbeurt.

“De leden van de VN hebben dit jaar een unieke kans om de organisatie nieuw leven in te blazen door te kiezen voor een sterke Secretaris-Generaal die zich duidelijk engageert om zich te verzetten tegen de verdere uitholling van mensenrechten door nationale staten”, zegt Karen Moeskops.

Oproep

“INSTELLINGEN DIE ONZE RECHTEN MOETEN BESCHERMEN, MOETEN DRINGEND OPGEWAARDEERD WORDEN. MENSENRECHTEN ZIJN EEN NOODZAAK, GEEN BIJZAAK. DE BEDREIGING VOOR DE MENSHEID IS GROTER DAN OOIT”
___________________

Karen Moeskops, directeur
Amnesty International Vlaanderen

“De wereld wordt vandaag geconfronteerd met een kluwen van uitdagingen en problemen die vaak veroorzaakt zijn of in stand gehouden worden door overheden die het niet nauw nemen met een mensenleven. Miljoenen vluchtelingen doorstaan een lijdensweg omdat conflicten zich uitbreiden. Ook gewapende groepen vallen burgers opzettelijk aan en plegen barbaarse feiten”, zegt Karen Moeskops.

“De wereldleiders zijn bij machte om te vermijden dat deze crisissen verder uit de hand lopen, maar dan moet er onmiddellijk een einde gemaakt worden aan de ongegeneerde aanvallen op onze rechten en vrijheden. Instellingen die onze rechten moeten beschermen, moeten dringend opgewaardeerd worden. Mensenrechten zijn een noodzaak, geen bijzaak. De bedreiging voor de mensheid is groter dan ooit”, besluit Karen Moeskops.

Achtergrond

Amnesty International documenteert in zijn jaarrapport ernstige mensenrechtenschendingen in 160 landen tijdens 2015. Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

 • België
  - In de strijd tegen het terrorisme nam de overheid enkele maatregelen die aanleiding geven tot bezorgdheid over de naleving van de mensenrechten. Een grondige evaluatie van de antiterreurwetgeving is noodzakelijk. 
  - Amnesty is verheugd over de lancering van een nieuw nationaal actieplan over alle vormen van gendergerelateerd geweld met specifieke aandacht voor seksueel geweld. Nu moeten voldoende budget en andere middelen vrijgemaakt worden om dat geweld in de praktijk een halt toe te roepen.
  - Verder vermeldt Amnesty’s jaarrapport ook problemen met het Belgische gevangeniswezen, in het bijzonder voor geïnterneerden. Het rapport herinnert aan de opvangproblemen voor asielzoekers en heeft aandacht voor transgenderpersonen, de strijd tegen foltering en andere mishandeling en discriminatie op basis van geloofsovertuiging.

 • Burundi
  Honderden mensen lieten het leven door geweld van de veiligheidsdiensten en meer dan 230.000 mensen sloegen op de vlucht. Het middenveld werd zo goed als monddood gemaakt.

 • China
  Verdere escalatie van de repressiegolf tegen mensenrechtenverdedigers en een resem nieuwe repressieve wetten in naam van de ‘nationale veiligheid’.

 • Egypte
  Duizenden mensen, waaronder vreedzame critici, werden gearresteerd in naam van de nationale veiligheid. Honderden werden langdurig opgesloten zonder aanklacht of proces. Honderden anderen werden ter dood veroordeeld.

 • Hongarije
  Sloot de grens voor duizenden vluchtelingen in nood.

 • Israël
  Handhaafde de militaire blokkade van Gaza en dus de collectieve bestraffing van de 1,8 miljoen inwoners. Net zoals de Palestijnse autoriteiten, voerde Israël nog steeds geen geloofwaardig onderzoek naar oorlogsmisdaden die gepleegd zijn tijdens het Gaza-conflict in 2014.

 • Mexico
  De teller van het aantal verdwijningen staat op meer dan 27.000. Er heerst complete straffeloosheid voor foltering.

 • Rusland
  Vage wetten over nationale veiligheid en extremisme werden ingezet om het middelveld te onderdrukken. Het land is verantwoordelijk voor burgerdoden in Syrië en blokkeert schaamteloos initiatieven rond Syrië van de Veiligheidsraad. 

 • Saoedi-Arabië
  Brutale onderdrukking van alle dissidente stemmen in het land en oorlogsmisdaden in Jemen.

 • Syrië
  Duizenden burgers kwamen om het leven door het gebruik van bomvaten en ander willekeurig wapentuig of door gruwelijke folterpraktijken in de gevangenissen. Sommige steden en buurten worden nog steeds volledig afgesloten van elke humanitaire hulp waardoor de inwoners uitgehongerd worden.

 • VS
  Het detentiecentrum op Guantánamo is nog steeds operationeel en de verantwoordelijken voor foltering en gedwongen verdwijningen blijven ongestraft.

Download het rapport Amnesty International Report 2015/16 - The State of the World's Human Rights

 

"De wereld wordt vandaag geconfronteerd met een kluwen van uitdagingen en problemen die vaak veroorzaakt zijn of in...

Geplaatst door Amnesty International België Vlaanderen op woensdag 24 februari 2016
hier niet op duwen