De Taliban grijpen de macht in Afghanistan

De Taliban grijpen de macht in Afghanistan

Actueel

Amnesty maakt zich grote zorgen over het lot van de Afghaanse bevolking nu de taliban de macht hebben overgenomen. De beelden van mensen die probeerden het vliegveld van Kaboel te bereiken om aan de taliban te ontkomen, gingen de hele wereld rond. Er ontvouwt zich een humanitaire crisis in Afghanistan en de buurlanden, die ook zwaar onder druk komen te staan. ‘Buitenlandse regeringen moeten alle mogelijke maatregelen nemen om een veilig vertrek uit Afghanistan te waarborgen voor iedereen die een doelwit is van de taliban’, zegt Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International.


 

Wat betekent de machtsovername door de taliban voor mensenrechten in Afghanistan?

In het verleden stond de regeerperiode van de taliban berucht om zijn wreedheid en totale minachting voor de mensenrechten. Die hield strenge beperkingen in voor vrouwen en meisjes, de vervolging van minderheidsgroepen, een totaal verbod op een burgermaatschappij en persvrijheid, en executies na oneerlijke processen.

De meest urgente zorg van Amnesty International gaat uit naar de duizenden Afghanen die momenteel een ernstig risico lopen op wraakacties van de taliban – van academici en journalisten tot vrouwelijke mensenrechtenactivisten. Er duiken steeds meer berichten op van mensenrechtenschendingen. Sinds 25 augustus zou de taliban huizoekingen doen bij mensenrechtenverdedigers en journalisten. Ook zouden ze een familielid van een journalist die onvindbaar was, vermoord hebben. 

De taliban hebben herhaaldelijk gemeld dat ze de mensenrechten zullen respecteren, maar deze berichten staan haaks op wat we momenteel zien of horen. Afghanen die de straat op gaan omdat ze bang zijn voor wat de toekomst hun zal brengen, worden geconfronteerd met intimidatie en geweld  vooral gericht tegen vrouwen. 

Wat doet Amnesty International?

Amnesty International doet al jarenlang onderzoek naar mensenrechtenschendingen in Afghanistan. Zo onthulde het recente rapport van Amnesty hoe de taliban begin juli 2021 een bloedbad aanrichtten onder de etnische Hazara-minderheid. 

Bij politieke leiders oefenen we druk uit opdat ze er alles aan doen om de mensen in Afghanistan die een doelwit kunnen worden van de taliban te evacueren. We roepen op om steun te bieden aan landen die mensen opvangen in de regio en om Afghanen op hun grondgebied te beschermen. 

Via Amnesty's noodhulpprogramma bieden we dringende hulp aan mensenrechtenverdedigers, journalisten en activisten die gevaar lopen. Vorig jaar konden we met ons noodhulpprogramma meer dan 2.000 mensen ondersteunen en beschermen, onder wie heel wat Afghanen die terecht bang waren voor hun leven. Dit wereldwijde noodhulpprogramma ondersteunt campagnes en biedt juridische en medische bijstand en een veilig onderkomen aan mensen wiens leven in direct gevaar is. 

 

 


 

Oproep van Amnesty

Bescherming voor alle mensen die risico lopen om het doelwit te worden van de taliban. Dit zijn niet enkel  personen die een band met België hebben, maar ook mensenrechtenactivisten, academici en journalisten. Amnesty dringt er bij staten op aan om de nodige maatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat een veilige uittocht voor die mensen uit Afghanistan mogelijk is en dat ze voorzien worden in hun basisnoden. Afghaanse vluchtelingen die zich al op Belgisch grondgebied bevinden, moeten hier snel een veilig bestaan kunnen opbouwen, ook mensen die hier al langer op asiel wachten. In geen geval mag België mensen terugsturen naar Afghanistan zolang er geen garanties zijn voor mensenrechten. 

Steun aan buurlanden en andere landen in de regio. Er rust momenteel een onevenredige verantwoordelijkheid op de buurlanden van Afghanistan. Amnesty roept België op om werk te maken van hervestiging en community sponsorship in combinatie met voldoende financiering van humanitaire hulpprogramma’s om tegemoet te komen aan de humanitaire crisis. 

Onderzoek en monitoring naar de escalerende mensenrechtencrisis. Amnesty roept de Belgische regering op om te pleiten bij de VN voor de oprichting van een onafhankelijk onderzoeksmechanisme om mensenrechtenschendingen te onderzoeken en daders verantwoordelijk te houden.

We roepen België verder op om deze aanbevelingen niet enkel toe te passen in het nationale beleid, maar ook te verdedigen binnen de Europese Unie. Lees hier Amnesty’s oproep aan de Europese Unie en haar lidstaten.

Tijdlijn

hier niet op duwen