Afbeelding
Amnesty pleit voor representatieve commissie die zich buigt over Belgisch terugkeerbeleid
Persbericht

Amnesty pleit voor representatieve commissie die zich buigt over Belgisch terugkeerbeleid

22 februari 2019

Tussentijds verslag Commissie Bossuyt

Vandaag presenteerde ‘Commissie Bossuyt’, de tijdelijke commissie die het Belgische terugkeerbeleid evalueert, zijn tussentijdse verslag. Amnesty International zal het verslag grondig doornemen, maar is alvast bezorgd over de samenstelling en het mandaat van deze commissie.

In zijn tussentijds verslag reageert de commissie op aanbevelingen die Amnesty International vorig jaar schriftelijk aan de commissie bezorgde en mondeling tijdens een hoorzitting toelichtte. Amnesty’s aanbevelingen reikten enkele beleidsaspecten aan waar de commissie zich zou kunnen over buigen.

“We hoopten hiermee een constructieve bijdrage te leveren aan de belangrijke taak van deze commissie: een grondige evaluatie van het terugkeerbeleid. Maar we maken ons zorgen over de samenstelling en het mandaat van deze commissie. Simpel gesteld evalueert de overheid hier de overheid. Erg onpartijdig kan je dit niet noemen,” zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

Nochtans adviseerde wijlen professor Vermeersch, intussen ruim 14 jaar geleden, de oprichting van een permanente, representatief samengestelde commissie waarin naast vertegenwoordigers van de instellingen die betrokken zijn bij de uitvoering van het beleid, ook onafhankelijke experten en het middenveld vertegenwoordigd zijn.

Naast de voorzitter, Em. prof. dr. Bossuyt, bestaat deze commissie echter enkel uit de vertegenwoordigers van diensten en instellingen die betrokken zijn bij het verwijderingsbeleid – onder meer de Dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen en de Federale Politie.

Noch het middenveld, noch Myria zijn vertegenwoordigd als lid van de commissie. Amnesty stelt ook vast dat niet alle organisaties die schriftelijke opmerkingen overgemaakt hebben mondeling gehoord zijn, en dat de commissie niet altijd op hun aanbevelingen antwoordt. De Commissie antwoordt wel uitgebreid op de bijdrage van Amnesty International.

“We stellen het op prijs dat de commissie zo grondig antwoordt op onze aanbevelingen, maar wij zijn niet de spreekbuis van het hele middenveld. Het is nu hoog tijd voor een permanente commissie, waarin ook onafhankelijke experten, middenveldorganisaties en Myria vertegenwoordigd zijn. Er is nu een aanzet waar zo’n permanente en representatieve commissie verder kan op werken. Ik zie niet in waarom we daar nog mee zouden moeten wachten,” zegt Wies De Graeve.

Amnesty International maakt zich niet enkel zorgen over de samenstelling van de Commissie Bossuyt, de organisatie heeft ook enkele initiële bedenkingen bij de inhoud van het tussentijds rapport van de Commissie. Zo betreurt Amnesty dat de commissie belangrijke mensenrechtenvragen en -argumenten naast zich neerlegt. Dat is bijvoorbeeld het geval als het gaat over de opsluiting van kinderen voor migratiedoeleinden.

“Detentie is erg schadelijk voor kinderen, zelfs in aangepaste omstandigheden en voor de kortste duur. Daarom gaat detentie van gezinnen met kinderen voor migratiedoeleinden altijd in tegen het hoger belang van het kind,” aldus Wies De Graeve.

“Het VN Kinderrechtencomité, dat waakt over de naleving van het Kinderrechtenverdrag, heeft België onlangs nogmaals opgeroepen om een einde te maken aan deze praktijk en in te zetten op alternatieven. Het is zorgwekkend dat een commissie die het terugkeerbeleid hoort door te lichten zo weinig belang hecht aan de aanbevelingen van VN-organen en andere internationale en Europese instanties.”

Bovendien stelt de commissie de nood aan een nationaal preventiemechanisme, zoals voorzien door het Optioneel Protocol bij het Folterverdrag, in vraag. De oprichting van zo’n mechanisme is een verdragsrechtelijke verplichting waarmee alle Belgische parlementen al hebben ingestemd. Zo’n preventiemechanisme zou toezicht moeten houden op plaatsen van detentie en kan ook tijdens de verwijderingsprocedure van afgewezen asielzoekers mishandeling voorkomen.

Lees hier onze aanbevelingen

Lees ook

Meer nieuws