Aanbevelingen voor het Vlaams Wapenhandeldecreet

Aanbevelingen voor het Vlaams Wapenhandeldecreet

Persbericht

In het Vlaams Parlement ligt momenteel een ontwerp van decreet voor dat de Vlaamse wapenhandel in de toekomst zal regelen. Amnesty International toetste dit decreet aan haar 'Gouden Regel' voor internationale wapentransfers en stelde vast dat er ruimte is voor verbetering.

De Gouden Regel zegt dat een internationale wapentransfer niet toegestaan mag worden als er een substantieel risico bestaat dat de wapens gebruikt zullen worden om ernstige schendingen van mensenrechten of van het internationaal humanitair recht te plegen of te faciliteren. Het risico moet geval per geval worden onderzocht.

Het ontwerp van decreet dat momenteel voorligt in het Vlaams Parlement doorstaat deze toets slechts gedeeltelijk. Onze belangrijkste bezorgdheden houden verband met de mensenrechtencriteria, het toepassingsgebied, de risicoanalyse en de controle op eindgebruik.

Op dinsdag 6 maart zal Amnesty International haar standpunt toelichten op een hoorzitting in de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van het Vlaams Parlement.

Lees Amnesty's analyse van het ontwerp en concrete aanbevelingen.

hier niet op duwen