Werkt Amnesty International ook voor vluchtelingen en migranten?

Werkt Amnesty International ook voor vluchtelingen en migranten?

De bescherming van de rechten van vluchtelingen en ontheemden is een integraal onderdeel van Amnesty International’s werk. Volgens de definitie van het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties uit 1951, is een vluchteling iemand die vervolging te vrezen heeft vanwege zijn ras, godsdienst of politieke overtuiging, of omdat hij/zij tot een bepaalde sociale groep behoort of een bepaalde nationaliteit heeft. Wie binnen de eigen landsgrenzen op de vlucht is, noemt men een ontheemde.

Vluchtelingen en ontheemden zijn het slachtoffer van tal van mensenrechtenschendingen in vele landen ter wereld. Ze moeten het recht krijgen om bescherming als vluchteling te vragen, ze moeten behoorlijke opvang krijgen en ze mogen niet worden teruggestuurd worden naar een land waar ze gevaar lopen op ernstige mensenrechtenschendingen. Ook als dat niet het geval is, moet een gedwongen terugkeer worden uitgevoerd met respect voor de mensenrechten. Amnesty International treedt op wanneer deze rechten geschonden worden. Zo stelde de organisatie rapporten op over de situatie van vluchtelingen uit landen zoals Irak en Soedan en voerde ze actie opdat hun rechten beschermd zouden worden.

Ook migranten kunnen het slachtoffer worden van schendingen van mensenrechten. Denk bijvoorbeeld aan problemen van mensenhandel, dwangarbeid, discriminatie, racisme en vooroordelen, uitbuiting en kwetsbare groepen zoals vrouwen en kinderen. Amnesty International komt ook op voor de rechten van deze migranten. Amnesty ijvert voor de ratificatie van het Internationaal Verdrag voor de Bescherming van de Rechten van Alle Arbeidsmigranten en hun Familieleden.
In België treedt Amnesty International op als waakhond van de wetgeving en het beleid rond vluchtelingen en andere migranten http://www.aivl.be/node/814. Amnesty International Vlaanderen is lid van de koepelorganisatie Vluchtelingenwerk Vlaanderen www.vluchtelingenwerk.be.

 

hier niet op duwen