Hoe controleert Amnesty International de besteding van haar fondsen?

Hoe controleert Amnesty International de besteding van haar fondsen?

Amnesty International Vlaanderen hanteert sinds vele jaren verschillende interne en externe controlemaatregelen om haar inkomsten en uitgaven correct te beheren:

  • De Kascommissie verzorgt een interne audit op de jaarrekening en begrotingsopmaak. Deze commissie bestaat uit drie door de Algemene Vergadering rechtstreeks verkozen leden en opereert volstrekt onafhankelijk van het bestuur en het secretariaat.
  • Jaarlijks licht een extern revisor de jaarrekening en de begroting van Amnesty International Vlaanderen door. Amnesty rapporteert deze doorlichting aan haar Algemene Vergadering en plaatst ze daarna op haar website.
  • Wat betreft het betalingsverkeer zijn er binnen Amnesty duidelijke afspraken gemaakt over de handtekeningbevoegdheid van het personeel.
  • Elke trimester gaat de penningmeester, samen met de financiële verantwoordelijke van het secretariaat, na in hoeverre de uitgavenbegroting is gerespecteerd en de inkomstenbegroting wordt gehaald. Door een intern uitgewerkte 'alarmbelprocedure' wordt de financiële bescherming van de organisatie verzekerd.
  • Amnesty International Vlaanderen is een door de overheid erkende ngo. Op basis van controles door de Federale Overheidsdienst Financiën, ontvangt Amnesty International Vlaanderen het recht om fiscale attesten uit te keren.